Chức năng nhiệm vụ

 * Chức năng
Tr­ường Trung cấp Văn hoá Thể thao và Du lịch Bắc Giang là nơi đào tạo, bồi dư­ỡng hạt nhân năng khiếu nghệ thuật, cán bộ làm công tác văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch bậc trung cấp cho các đơn vị, địa ph­ương trong tỉnh . Liên kết với các trư­ờng Cao đẳng, Đại học để  đào tạo  cán bộ  văn hoá, nghệ thuật, thể thao và du lịch ở bậc học cao hơn
*  Nhiệm vụ
1. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý ng­ười học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp  văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.
2. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo trên cơ sở quy định về chương trình khung các ngành đào tạo trình độ TCCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình của các ngành đào tạo TCCN để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường để bảo đảm có đủ giáo trình giảng dạy, học tập. Việc biên soạn hoặc lựa chọn và duyệt giáo trình các ngành đào tạo TCCN thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Nghiên cứu, sáng tạo và tổ chức thực hành nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả vào thực tiễn. Tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn đào tạo của nhà trư­ờng để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
4. Tổ chức bộ máy nhà tr­ường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, viên chức theo các qui định của Nhà nư­ớc và phân cấp quản lý theo QĐ số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
5. Tự đánh giá chất lư­ợng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lư­ợng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất l­ượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất l­ượng giáo dục.
6. Quản lý, sử dụng đất, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị dạy học và các nguồn kinh phí đ­ược cấp phục vụ  nhiệm vụ đào tạo có hiệu quả . 
7. Thực hiện công khai cam kết về chất lượng đào tạo và công khai về chất lượng đào tạo thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và về thu chi tài chính. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.